Spis treści

§1 Wstęp i definicje

§2 Ogólne zasady korzystania ze Sklepu

§3 Zasady składania zamówień

§4 Czas realizacji zamówień

§5 Dostawa

§6 Formy płatności

§7 Reklamacje

§8 Gwarancja

§9 Odstąpienie od umowy

§10 Postanowienia końcowe§1 Wstęp i definicje

 • Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania sklepu internetowego Meble Grupa S5 (dalej: Sklep) i zawierania umów sprzedaży towarów i usług za jego pośrednictwem.
 • Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż produktów i usług przedstawionych na stronach. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe.
 • Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
  • Sprzedawcy – należy przez to rozumieć firmę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "PATRYK PLUS" Karolina Skiba z siedzibą i adresem do korespondencji: Kuźnica Skakawska 9, 98-400 Wieruszów, NIP: 9970028914,
  • Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.meble-grupas5.pl za pośrednictwem którego można nabywać towary i usługi Sprzedawcy.
  • Towarze – należy przez to rozumieć wszystkie produkty sprzedawane on-line za pośrednictwem Sklepu.
  • Kupującym – należy przez to rozumieć pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną.
  • Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w myśl art. 221 kodeksu cywilnego.
 • W celu wykonania umów zawartych za pośrednictwem Sklepu, kontakt między Sprzedawcą, a Kupującym będzie się odbywał za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub za pomocą formularzy kontaktowych znajdujących się na stronie internetowej w zakładce Kontakt
 • Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą listownie na adres korespondencyjny: j.w., na adres e-mailowy biuro@meble-grupas5.pl, telefonicznie pod nr: 724 655 094, lub korzystając z danych kontaktowych znajdujących się w zakładce Kontakt na stronie internetowej.
 • Sprzedawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.

§2 Ogólne zasady korzystania ze Sklepu

 • Oferta Sklepu obowiązuje tylko na terenie Polski. Wszystkie umowy zawarte za pośrednictwem Sklepu są zawierane wyłącznie w języku polskim.
 • Rejestracja w Sklepie nie jest niezbędna do dokonywania zakupów towarów on-line za pośrednictwem Sklepu. Zakupy można również realizować dzięki wyborze opcji Szybkie Zakupy. W takim wypadku Kupujący wypełnia wszystkie niezbędne pola informacyjne w celu poprawnej realizacji zamówienia przez Sklep.
 • Wszystkie ceny podane w Sklepie wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) według stawki określonej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
 • Informacje o towarach podane na stronie Sklepu, w szczególności takie jak ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 • Sprzedawca zastrzega, że wszystkie wymiary mebli wskazane na stronie Sklepu, są podane w centymetrach, z tolerancją do ok. +/- 3cm.
 • Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Kupującego.
 • W przypadku naruszenia przez Kupującego przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub zasad Polityki Prywatności, a także w przypadku postępowania przez Kupującego w sposób utrudniający pracę Sklepu lub będący uciążliwym dla innych Kupujących, Sprzedawca ma prawo pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu, jak i ograniczyć mu dostęp do całości lub części towarów oferowanych w Sklepie.

§3 Zasady składania zamówień

 • Złożenie zamówienia na towary oferowane w Sklepie jest możliwe na trzy różne sposoby:
  • on-line - za pośrednictwem Sklepu internetowego, pod adresem: www.meble-grupas5.pl
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając zamówienie na adres biuro@meble-grupas5.pl,
  • telefonicznie pod nr tel. 724 655 094,
 • Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, znajdującego się na stronie Sklepu, z podaniem wszystkich wymaganych (oznaczonych symbolem *) danych Kupującego, w tym imienia, nazwiska, adresu, korespondencyjnego, a także adresu dostawy, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Konieczność podania powyższych danych Kupującego dotyczy także zamówień składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 • Zamówienie złożone przez Kupującego wymaga potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Kupującego, w ciągu 2 dni roboczych od jego złożenia.
 • Kupujący może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 • W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego, w szczególności na skutek podania błędnych danych kontaktowych przez Kupującego (np. nr telefonu lub adresu e-mail), zamówienie zostanie anulowane w ciągu 3 dni roboczych.
 • Złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty jest wiążące i zobowiązuje Kupującego do odbioru towaru i zapłaty za dostarczony mu towar.

§4 Czas realizacji zamówień

 • W trosce o zadowolenie klientów Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby oferta Sklepu była aktualizowana na bieżąco, a towary znajdujące się w ofercie Sklepu były dostępne.
 • Czas realizacji zamówienia wynosi od 5 do 21 dni roboczych, jest liczony od momentu zaksięgowania należności na koncie Sprzedawcy, a w przypadku wybrania jako formy płatności opłaty za pobraniem, od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 • W przypadku towarów, które nie znajdują się w magazynie Sprzedawcy, ich termin realizacji może ulec wydłużeniu do 30 dni roboczych, w zależności od czasu dostarczenia tych towarów przez dostawców, o czym Kupujący zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Jeżeli sprowadzenie zamówionych przez Kupującego towarów wymaga więcej czasu niż 30 dni roboczych, Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie oraz o planowanym terminie dostawy, za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

§5 Dostawa

 • Towar oferowany za pośrednictwem Sklepu jest dostarczany kurierem na terenie całej Polski.
 • Możliwe formy dostawy i odbioru towaru:
  - Odbiór osobisty pod adresem sklepu - 0 zł
  - wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej - cena za dostawę doliczana do zamówienia
 • Kurier dostarcza zamówione towary pod wskazany przez Kupującego w formularzu adres.
 • Informacje o kosztach dostawy są podawane w koszyku w polu "Dostawa" oraz w e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia prze Klienta. Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i są ponoszone przez Klienta.
 • Przesyłka powinna zostać dostarczona Kupującemu następnego dnia roboczego po dniu, w którym została wysłana przez Sprzedawcę.
 • Jeśli Kupujący wybrał jako formę płatności przelew na konto, towar zastaje wysłany dopiero po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedawcy.
 • W przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności z systemu Przelewy24.pl lub PayPal, wysyłka towaru nastąpi po dokonaniu płatności z potwierdzonym statusem operacji prawidłowo wykonanej.
 • UWAGA! Dostawa towaru nie obejmuje wniesienia towaru do mieszkania, należy więc zapewnić odpowiednią ilość osób do wniesienia towaru do miejsca przeznaczenia.
 • Przy dostawie, podczas odbioru towaru prosimy o sprawdzenie w obecności kuriera czy przesyłka lub jej opakowanie nie posiada widocznych uszkodzeń. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera. Ułatwi to w znaczny sposób późniejsze dochodzenie roszczeń przez Sprzedawcę od firmy kurierskiej.

§6 Formy płatności

 • Dokonując zakupu towaru w Sklepie, Kupujący ma prawo wyboru formy płatności spośród dostępnych opcji:
  • płatność za pobraniem – opłata uiszczania jest gotówką kurierowi przy odbiorze towaru,
  • zwykły przelew na konto – po złożeniu zamówienia z tą metodą płatności, na karcie potwierdzenia pojawią się Dane i Numer konta do wpłaty. Kupujący może bezpośrednio z tego miejsca wydrukować dane do przelewu lub wypełnić blankiet ręcznie spisując dane do przelewu z ekranu i udać się z nim do dowolnego punktu przyjmującego płatności lub do banku,
  • szybka płatność poprzez serwis Przelewy24.pl - w tym przypadku Kupujący ma do dyspozycji:
   a) płatność poprzez kartę płatniczą - VISA, MasterCard,
   b) szybkie przelewy większości polskich banków (Kupujący ma możliwość wybrania banku, w którym ma swoje konto),
   c) płatność poprzez konto PayPal – umożliwia dokonywanie płatności on-line.
 • Dane Sprzedawcy do przelewu to:
  P. W. "PATRYK PLUS" Karolina Skiba
  nr konta: 41 1750 0012 0000 0000 4109 6616

§7 Reklamacje

 • Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego za wady fizyczne i prawne sprzedanego towaru na zasadach wskazanych w przepisach kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561 – 5563 k.c.
 • Jeżeli towar sprzedany za pośrednictwem Sklepu ma wady, Kupujący ma prawo złożyć reklamację u Sprzedawcy. Reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania towaru przez Kupującego.
 • Kupujący może złożyć reklamację: a) pocztą na adres korespondencyjny Sprzedawcy; b) mailowo na adres: biuro@meble-grupas5.pl,
 • Reklamacja powinna zawierać: dane Kupującego (imię, nazwisko, adres umożliwiający kontakt z Kupującym), wskazanie reklamowanego towaru i datę jego odbioru, zdjęcia reklamowanej rzeczy i miejsca uszkodzenia oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli dane podane w reklamacji są niewystarczające lub wymagają uzupełnienia Sprzedawca, przed rozpoznaniem reklamacji, zwróci się do Kupującego o uzupełnienie reklamacji we wskazanym zakresie. Załączenie do reklamacji kopii paragonu lub faktury ułatwi jej rozpoznanie.
 • Termin rozpoznania reklamacji wynosi 14 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana pocztą na adres podany przez Kupującego, a w przypadku podania adresu e-mail jako adresu do korespondencji, za pośrednictwem poczty e-mail.
 • Jeżeli Kupujący będący konsumentem zażądał wymiany towaru na nowy lub usunięcia wady towaru, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 • W przypadku gdy towar kupiony za pośrednictwem Sklepu ma wadę, Kupujący może skorzystać z uprawnień przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady, zawartych w przepisach art. 556 – 576 kodeksu cywilnego. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wadę fizyczną towaru, jeżeli wada została stwierdzona w okresie dwóch lat od daty wydania towaru Kupującemu.
 • Towar w celu odesłania na reklamację, należy w miarę możliwości zapakować wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym, który Kupujący otrzymał przy zakupie. Po spakowaniu towar należy odesłać na adres Sprzedawcy - Sklepu, koszty odesłania towaru na reklamację ponosi Kupujący.
 • W przypadku gdy Sprzedawca uznał reklamację Kupującego, a towar ma zostać naprawiony lub wymieniony na nowy, towar również należy w miarę możliwości zapakować wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym, który Kupujący otrzymał przy zakupie. Po spakowaniu towaru należy powiadomić Sprzedawcę, aby mógł zamówić kuriera w celu odebrania towaru od Kupującego.
 • Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę rzeczy przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od daty wydania towaru Kupującemu.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane pomyłkami popełnionymi przez Kupującego przy składaniu zamówienia, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru towaru. W takiej sytuacji koszty związane z ponowną wysyłką towaru ponosi Kupujący.
 • Sprzedawca informuje, że Kupujący będący Konsumentem ma prawo zwrócić się do Miejskiego (powiatowego) rzecznika praw konsumentów o pomoc w załatwieniu reklamacji Kupującego.
 • Podczas odbioru towaru prosimy o sprawdzenie w obecności kuriera czy przesyłka lub jej opakowanie nie posiada widocznych uszkodzeń. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera. Ułatwi to w znaczny sposób późniejsze dochodzenie roszczeń przez Sprzedawcę od firmy kurierskiej.

§8 Gwarancja

 • Wszystkie towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są objęte 24 miesięczną gwarancją jakości Sprzedawcy. Termin gwarancji liczony jest od daty wydania rzeczy Kupującemu.
 • Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne towaru Sprzedawca zobowiązuje się do naprawy towaru lub wymiany towaru na nowy w terminie 28 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady przez Kupującego. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Sprzedawcy.
 • W przypadku gdy, w ocenie Sprzedawcy, naprawa towaru lub wymiana na nowy jest niemożliwa lub wymagałaby nadmiernych kosztów, Sprzedawca zwróci Kupującemu zapłaconą cenę za towar.
 • W przypadku zgłoszenia przez Kupującego wady towaru w ramach gwarancji, Kupujący powinien odesłać towar na swój koszt. Jeżeli Reklamacja zostanie uznana koszty odesłania zostaną zwrócone. Sprzedawca może również dokonać naprawy towaru w miejscu, w którym towar się znajduje. Wyboru sposobu usunięcia wady i miejsca dokonania naprawy dokonuje Sprzedawca.
 • Zgłoszenia wady fizycznej towaru w ramach gwarancji należy dokonać w terminie 14 dni od wykrycia wady. Zgłoszenia należy dokonać pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy, wskazany na wstępnie niniejszego Regulaminu, albo mailowo na adres biuro@meble-grupas5.pl Zgłoszenie powinno zawierać dane Kupującego (imię, nazwisko, adres, nr kontaktowy), dowód zakupu towaru u Sprzedawcy, opis zgłaszanych zastrzeżeń i wskazanie, że Kupujący dokonuje zgłoszenia w ramach gwarancji.
 • Udzielenie przez Sprzedawcę gwarancji na towar w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 • Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze.

§9 Odstąpienie od umowy

 • Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy Sprzedawcy wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu oraz kosztów wskazanych w ust. 7 niniejszego paragrafu.
 • Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od daty wydania towaru Kupującemu lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie przez Kupującego (lub wskazanej przez niego osoby trzeciej) ostatniego towaru, partii lub części.
 • Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta lub przy użyciu wzoru udostępnionego przez Sprzedawcę, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednakże nie jest to obowiązkowe.
 • Do zachowania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu. Oświadczenie można wysłać Sprzedawcy:
  - na adres korespondencyjny,
  - mailowo na adres: biuro@meble-grupas5.pl
 • W przypadku odstąpienia od umowy na powyższych zasadach, Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ustępu 6 i 7 niniejszego paragrafu.
 • Jeśli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób, oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Zwracany towar prosimy bezpiecznie zapakować i na przesyłce w widocznym miejscu napisać "ZWROT".
 • Bezpośrednie koszty zwrotu towaru obciążają Kupującego, a wysokość tych kosztów jest uzależniona od gabarytów odsyłanego towaru. Wysokość tych kosztów jest szacowana maksymalnie na kwotę około 150,00 zł.
 • Zwrot środków na rzecz Kupującego nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów: 1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, 2) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 • Kupujący odpowiada jedynie za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to koniecznie do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

§10 Postanowienia końcowe

 • Podane przez Kupujących dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami Polityki Prywatności zamieszczonej na stronie www.meble-grupas5.pl
 • Sprzedawca informuje, że w razie jakichkolwiek sporów związanych z umową sprzedaży towarów zawartych pośrednictwem Sklepu, Kupujący, oprócz skierowania pozwu do sądu powszechnego, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń. W tym celu Kupujący może skorzystać z: a) Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (dane adresowe sądu znajdują się na stronie www.uokik.gov.pl), który orzeka w sporach cywilnoprawnych i działa przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Sąd ten rozpatruje spory między konsumentami a przedsiębiorcami, jeżeli wynikają one z zawartej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu. b) mediacji przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (dane adresowe znajdują się na stronie www.uokik.gov.pl) – postępowanie mediacyjne między przedsiębiorcą, a konsumentem inicjowane jest na wniosek konsumenta lub z urzędu i jest bezpłatne (poza ewentualnymi kosztami opinii zleconych rzeczoznawcom). Postępowanie to zmierza do polubownego zakończenia sporu poprzez przedstawienie stronom umowy aktualnego stanu sprawy i ewentualnych propozycji polubownego zakończenia sporu.
 • Kupujący ma również prawo skorzystać z bezpłatnych porad udzielanych przez organizacje konsumenckie takie jak: Federacja Konsumentów (www.federacja-konsumentów.org.pl) czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (www.konsumenci.org )
 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2020 i ma zastosowanie do wszystkich umów zawartych po jego wejściu w życie
 • W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 2014 poz. 121 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).